บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด HICRETE PRODUCTS & TECHNOLOGY

ประวัติความเป็นมา ที่มาของบริษัท

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด นับถึงปัจจุบันได้มีอายุกว่า 28 ปีแล้ว บริษัทไฮกรีตฯได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงาน ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ประเภท Segmental Box Girder ...

โทรศัพท์(+66) 035-246-222
โทรสาร(+66) 035-246-223

เลขที่ 87 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140