บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด HICRETE PRODUCTS & TECHNOLOGY

ประวัติความเป็นมา ที่มาของบริษัท

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด นับถึงปัจจุบันได้มีอายุกว่า 28 ปีแล้ว บริษัทไฮกรีตฯได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงาน ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ประเภท Segmental Box Girder ของโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน A และได้ดำเนินการผลิตเรื่อยมาจนบริษัทเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จึงได้มีการขยายธุรกิจอีกด้านก็คือ งานเชื่อมประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยได้ก่อสร้างโรงงานและสำนักงานขึ้นที่ตำบลบางเคียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน.

บริษัทได้รับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตและงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กของโครงการต่างๆ เพิ่มเติมหลายโครงการฯ อาทิ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 1, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2, ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก, โครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่, โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นต้น ทำให้พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตที่ตำบลบางเคียนไม่เพียงพอ อีกทั้งพื้นที่โรงหล่อ Segment ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้แบ่งขายเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปส่วนหนึ่ง ทำให้พื้นที่ในกองกองเก็บไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขยายโรงงานแห่งใหม่ที่สามารถรองรับกำลังการผลิตสำหรับโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ และเพื่อเป็นการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ผู้บริหารจึงได้อนุมัติให้ลงทุนก่อสร้างศูนย์อุตลาหกรรมก่อสร้างบริษัทไฮกรีตแห่งใหม่ขึ้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ที่ทันสมัย มุ่งสู่คุณภาพ สร้างชาติสู่สากล

ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เลขที่ 87 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140


เบอร์โทรศัพท์ : 035-246222

เบอร์โทรสาร : 035-246223

Email : hicrete@gmail.com